อ.ธนกฤต (ครูต้น)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาโทควบเอก : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ.ธนัท (ครูนัท)
ปริญญาตรี :
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อ.วนิดา (ครูนิ)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาจีน
อ.จักรพันธ์ (ครูบอส)
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
ภาษาญึ่่ปุ่น
อ.กวิศรา (ครูอู)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
อ.วรพนิต (ครูเบียร์)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
อ.ภัทรพล (ครูธี)
ปริญญาตรี :
วิชาที่เปิดสอน
ชีววิทยา
อ.พงษ์พิจิตร (ครูตั๊ก)
ปริญญาตรี :
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
อ.รติมา (ครูมิ้น)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิชาที่เปิดสอน
ความถนัดวิชาแพทย์
อัญญา (ครูดิว)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเกาหลี
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาเกาหลี
Mr.Lorenzo (ครูLorenzo)
Native teacher
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอิตาเลี่ยน
อ.รณกร (ครูเฟริม)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาเยอรมัน
อ.วาสิตา (ครูตอง)
ปริญญาตรี : Mahidol university international college สาขา BBA
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
Miss.Nang Tom Khem (ครูKhem)
Native teacher
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาพม่า
อ.จารุชัย (ครูดิว)
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาตร์ เอกภาษาสเปน

ปริญญาโท : University of Guadalajara คณะมนุษยศาสตร์ เอกMexican literature
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาสเปน
Miss.Le Hieu (ครูมณีวรรณ)
Native teacher
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาเวียดนาม
อ.วรรณพร (ครูเนย)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เอก เคมี
วิชาที่เปิดสอน
เคมี
อ.วีรยุทธ (ครูยู)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะการบัญชี

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบัญชีบริหาร

ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะการเงิน
วิชาที่เปิดสอน
บัญชี
อ.ใจทิพย์ (ครูอ้อม)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา
วิชาที่เปิดสอน
ชีววิทยา
Charles P. William (ครูชาร์ล)
Primary/Secondary
Alta Loma Christian School California, USA

Bachelor
English For International Communication
Rachamangala University Of Technology
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
ฝ้าย (ครูฝ้าย)
ฝ้าย
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
ตูน (ครูตูน)
ครูตูน
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
ครูบุ๋ม (ครูบุ๋ม )
ครูบุ๋ม
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
ญ่า (ครูญ่า)
ญ่า
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาจีน
ครูแอ้ (ครูแอ้)
แอ้
วิชาที่เปิดสอน
pat
อ.อธิวัชร์ (ครูคิม)
คิม
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
เคมี
อ.ณัชชา (ครูมายด์)
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
ความถนัดทางสถาปัตย์
อ.สุดาฐิติ (ครูแบม)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
วิชาที่เปิดสอน
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
อ.กมลรัตน์ (ครูปู)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยโชซอน ประเทศเกาหลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยโชซอน ประเทศเกาหลี
คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาเกาหลี
อ.อรรถพล (ครูหมี)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาคณิตศาสตร์

ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาการจัดการโลจิสติก
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
อ.ธนาทิพย์ (ครูทิพย์)
ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา

ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา(พันธุศาสตร์)
วิชาที่เปิดสอน
ชีววิทยา
อ.อธิวัฒน์ (ครูปิง)
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสคร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาญี่ปุ่น
อ.สุจินต์ (ครูแจ้)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง
วิชาที่เปิดสอน
สังคมศึกษา
อ.เบญจรัตน์ (ครูเบญ)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ.สุชาดา (ครูเอ๋)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
วิชาที่เปิดสอน
ชีววิทยา
อ.มงคล (ครูดี)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิชาที่เปิดสอน
ชีววิทยา
อ.ธีรเดช (ครูโอห์ม)
ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์(ศิลปะ)
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาญี่ปุ่น
อ.ชาลินี (ครูเจน)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปกร
คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาจีน

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการศึกษา
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาจีน
อ.สิทธิธรรม (ครูปิง)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยปักกิ่ง คณะรัฐศาสตร์
สาขาการบริหารรัฐกิจ
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาจีน
อ.ณรงค์ศักดิ์ (ครูอูม)
ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
อ.ภัทรกฤษณ์ (ครูก้อง)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ.เหมือนฝัน (ครูขวัญ)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาเทคโนโลยีศึกษาแพทยศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ.ปิยะพงษ์ (ครูหนุ่ย)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
เคมี
อ.สุรีย์พร (ครูสุ)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาที่เปิดสอน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ.ธานัท (ครูท็อป)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(อินเตอร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการคลัง
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
อ.ศรายุทธ (ครูต๋อง)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒประสานมิตร การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
อ.อธิรัช (ครูต้า)
ปริญญาตรี : หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
วิชาที่เปิดสอน
สังคม
อ.สุพัตรา (ครูก้อย)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาเกาหลี
อ.อนุวัฒน์ (ครูเอ้)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาฝรั่งเศส
อ.พัทรียา (ครูเบลล์)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาฝรั่งเศส
อ.ชานนท์ (ครูบอส)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาศิลปะอุตสาหกรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยน: Japan 1 ปี
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาญี่ปุ่น
อ.ดวงพร (ครูเมย์)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
อ.กิติขจร (ครูไนล์)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป
วิชาที่เปิดสอน
ฟิสิกส์
อ.ภาวัต (ครูหนุ่ย)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ Industrial Engineering

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัย Nida คณะ Financial Economic
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
อ.ปิญาพร (ครูเอ)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนมัธยมวิชาคณิตศาสตร์
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
อ.พัศกรณ์ (ครูพีท)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาญี่ปุ่น
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาญี่ปุ่น
อ.มนฤดี (ครูอ๋อย)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการเงินและการธนาคาร

ปริญญาโท: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาคอมพิวเตอร์
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
อ.ภานุพงศ์ (ครูเอก)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาที่เปิดสอน
คณิตศาสตร์
อ.ศักดิ์ชัย (ครูต้น)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
อ.ชัชฎา (ครูฟาง)
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาไทย
อ.จักรพัทธ์ (ครูแช่ม)
ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนสังคมศึกษา
วิชาที่เปิดสอน
สังคม
อ.เมธินี (ครูเมเม่)
ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์
สาขา เอเชียศึกษา(ภาษาจีน)
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาจีน
อ.สุทธิโรจน์ (ครูลิงค์)
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ