วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม เตรียมอุดม มหิดล
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ข้อสอบ PAT ข้อสอบ GAT ข้อสอบ ONET
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอื่น ๆ
ความถนัดแพทย์ ข้อสอบ จุฬา ข้อสอบ ธรรมศาสตร์ ข้อสอบ TOEIC TOEFL ข้อสอบ IELTS SAT Business Eng
ดูทั้งหมด
ONET คืออะไร
ย่อมาจาก Ordinary National Education Test ซึ่งหมายถึง การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ใช้สำหรับการสมัครคัดเลือกเข้าชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมต้น /มัธยมปลาย /มหาวิทยาลัย สำหรับการสอบเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย ในระบบ Admission จะใช้คะแนน O-NET 30% ทุกสาขาวิชา จัดสอบขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.โดยการสอบ O-NET นั้น จะสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะยึดคะแนนนี้สำหรับการศึกษาตลอด